top of page

Smlouva o pronájmu Valašské chalupy Rusava

 

Pronajímatel:

Jan Uruba

Rusava263

Rusava

PSČ 768 41

a

nájemce:

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………….....

Trvalý pobyt: ……………………………………………………………………………...

Číslo občanského průkazu: ………………………………………tel:…………………..

 

uzavírají tuto smlouvu o pronájmu chalupy

 

Předmětem pronájmu ke krátkodobé rekreaci je Valašská chalupa Rusava (dále jen chalupa)

Rusava 23, 768 41 Rusava

 

1. Specifikace pobytu.

Pobyt od……………do……………

Celkem počet ubytovaných osob: ……………………………………………………….

Zvíře po dohodě …..…….………………………………………………………………..

Dohodnutá a zaplacená cena za pobyt: .…...........……………………………….......

Cena energií – pouze sauna a vířivka - dle odečtu a platného ceníku.

Povlečení k zapůjčení.

Poplatek OÚ 20 Kč/noc dospělí.

Zvíře 200kč/pobyt

 

Vratná kauce: Kč 2.000,- ( dvatisícekorunčeských)

 

Požadujeme striktní dodržování nočního klidu od 22:00h do 6:00h.

Zákaz hlasité reprodukované hudby.

 

Pro udržení domácího prostředí prosíme u vchodu do chalupy o přezouvání.

V chalupě je zákaz kouření.

 

 

2. Všeobecné ujednání.

2.1. Nájemce si chalupu pronajímá ke krátkodobému rekreačnímu pobytu. Chalupou jako místem pronájmu se myslí všechna patra od přízemí, včetně podkroví, venkovní vířivky a sauny. Součástí pronájmu je i pozemek se zastřešených posezením s grilem, a dětským hřištěm.

2.2. Nájemce je povinen udržovat a zanechat objekt, který si pronajal, v čistém a původním stavu. Způsobí-li škodu, musí nájemce tuto skutečnost neprodleně sdělit pronajímateli. Bude-li před odjezdem nájemce zjištěná škoda, je pronajímatel nebo jeho oprávněný zástupce, oprávněn žádat náhradu škody na místě na úkor složené kauce nebo přímým zaplacením vyčíslené škodné částky převodem na účet pronajímatele. O škodě přesahující složenou kauci se sepíše protokol o škodě, který bude brán jako důkaz a uznání škodné události a bude podepsán oběma stranami.

2.3. Jako zajištění (kauci) je povinen nájemce zaplatit před nástupem do rekreačního objektu částku ve výši 2.000,- Kč v hotovosti oproti předání klíčů od chalupy a současně podepsat předávací protokol s vyznačením stavu elektroměru u sauny a vířivky, v topné sezóně i u elektrokotlu. Tato kauce bude v hotovosti vrácena nájemci při převzetí rekreačního domu zpět pronajímatelem. Současně bude provedeno, v případě využití, vyúčtování skutečné spotřeby v sauně a vířivce, v zimních měsících i u elektrokotlu.

2.4. Maximální počet ubytovaných (počet lůžek 22) nesmí být zájemcem překročen bez předchozí dohody. Přicestuje-li nájemce s větším počtem osob než je maximálně dohodnutý počet, je pronajímatel vysloveně oprávněn hosta odmítnout nebo požadovat zvláštní náhradu (doplatek). Pokud pronajímatel zjistí v průběhu pobytu porušení ustanovení této smlouvy, zejména v počtu ubytovaných osob a zvířat, je rovněž oprávněn požadovat náhradu (doplatek), nebo ukončit pobyt všech ubytovaných osob z důvodů porušení smlouvy o pronájmu Valašské chalupy.

 

 

3. Platba za pobyt nájemce.

3.1. Při rezervaci se platí předem 40% z celkové částky na účet pronajímatele.

3.2. V den nástupu uhradí nájemce zbývající částku 60% z celkové častky hotově proti předání klíčů.

3.3. V den nástupu bude nájemcem v hotovosti zaplacena vratná kauce ve výši 2.000,- Kč.

 

 

4. Stornovací podmínky

§ více než 30 dní před datem nástupu pobytu bez stornopoplatku

§ od 30 dní do nástupu pobytu se strhává zaplacená 50 % záloha objednaných služeb

§ pokud nájemce nenastoupí na pobyt vůbec, propadá celá zaplacená záloha na pobyt.

 

5.Závěrečná ustanovení

5.1. Nedílnou součástí této smlouvy je i domovní řád chalupy. Zájemce potvrzuje, že je s ním seznámen.

5.2. Nájemce odpovídá za všechny členy s ním sdílející pronajatý objekt a za jejich chování a případné škody, které způsobí. Případnou vzniklou škodu, nebo ztrátu či poškození objektu či jeho vybavení, bude pronajímatel uplatňovat a vymáhat pouze po nájemci.

5.3. Pronajímatel potvrzuje, že předem obdržel dohodnutou cenu za pobyt uvedenou v bodě 1 této smlouvy. Nájemce potvrzuje, že se se „Smlouvou o pronájmu“ seznámil a souhlasí s ní, což dobrovolně stvrzuje svým podpisem.

 

Rusava dne: ………………………….

 

Podpis nájemce ……………………… Podpis pronajímatele: ..………………….

 

 

 

Příloha: Domovní řád Valašské chalup

 

DOMOVNÍ ŘÁD VALAŠSKÉ CHALUPY RUSAVA

 

Milí hosté,

 

dovolte, abychom Vás seznámili s pravidly domovního řádu.

 

I. Základní instrukce pro příjezd, odjezd

 

· Ubytování začíná dnem příjezdu po 16. hodině. V den, kdy odjíždíte je nutné pokoj opustit do 10 hod., abychom stačili pokoj-chalupu připravit pro další hosty (pokud předem není dohodnuto jinak).

 

· Cena za ubytovaní je splatná při zahájení pobytu. Platba se provádí v hotovosti. Host zároveň složí pronajímateli kauci – při pronájmu celé chalupy činí 2000,- Kč, při pronájmu části chalupy (pokoje) 500,- Kč. Pokud nedojde k žádným škodám, ztrátám na vybavení a nepořádku v objektu, bude tato kauce na konci pobytu v plné výši vrácena.

 

· Host má právo užívat prostory vyhrazené k ubytování, a to i venkovní prostory, včetně sauny a vířivky. Při nástupu obdrží klíče od chalupy, sauny a brány. Host je povinen předejít ztrátě těchto klíčů, zabezpečit jejich odcizení a vyvarovat se zapůjčení klíčů osobám, které nejsou na chalupě ubytovány. Při ztrátě, nebo jiném zneužití klíčů je host povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč.

 

· Při skončení ubytování hosté předají chalupu a další využívané prostory uklizené (při větším znečištěním chalupy, neumytém nádobí.. poplatek 500-1000,- Kč)

 

· Parkováním vozidel hostů je možno na pozemku před chalupou a na vjezdu.

 

 

II. Základní pravidla pro ubytované

 

· V pokojích i v dalších prostorách chalupy nesmí host bez souhlasu pronajímatele přemísťovat zařízení.

 

· Zákaz kouření ve všech prostorách chalupy, vyjma prostoru k tomu určenému (dvorek).

 

· Používejte prosím domácí obuv, a to i v saunovacím prostoru (sprchy, odpočívárna), do sauny choďte bosí. (při znečištění dřevěných roštů účtujeme za úklid 500 ,- Kč). Před použitím sauny a vířivky je nutno nastudovat instrukce uvedení do chodu a dodržování zásad použití.

 

· Vaření je možné v zařízených kuchyňkách, kde je k dispozici potřebné nádobí. Po použití umyté nádobí vraťte na své místo. Ukládání potravin je možné v lednici.

 

· Přijímání návštěv bez ohlášení a souhlasu majitele objektu je zakázáno.

 

· Pobyt s domácím zvířetem je možný.

 

· V prostorách chalupy je možné uschovat v létě kola, v zimě lyže.

 

· Povlečení a prostěradla je zapujčuje pronajímatel za poplatek 85 Kč/postel(není-li dohodnuto jinak) Rodiče batolat a malých dětí jsou odpovědni zajistit dodržování čistoty v pokojích. Jedná se zejména o ochranu postelí před znečištěním dětmi, které nejsou schopny udržovat osobní hygienu.

 

 

· Vzhledem k tomu, že je objekt umístěn v centru obce jsou hosté žádáni, aby od 22.00 hod do 6.00 hodin striktně dodržovali noční klid. Ve venkovních prostorách je zákaz pouštění hlasité reprodukované hudby.

 

 

Host je povinen dodržovat všechna ustanovení tohoto domovního řádu.

V případě, že je hrubým způsobem poruší, má provozovatel právo ubytovací služby okamžitě ukončit bez nároku na vrácení poplatků za pobyt.

 

 

Děkujeme Vám a přejeme příjemný pobyt

bottom of page